Disclaimer

Algemeen.

Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. En hebt u kennis genomen van en stemt u in met het Privacy policy en de cookie policy. Lees deze aandachtig. Elke bezoeker wordt geacht deze te hebben gelezen en aanvaard door het simpele feit dat hij zijn bezoek voortzet.

De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook, bij te werken. De meest recente versie is altijd beschikbaar op het volgende adres: https://cempro.be/legal-hub/disclaimer

Deze versie is gedateerd op dinsdag 20 januari 2024.

Eigenaar website en contactgegevens.

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door Cempro Invest BV, met maatschappelijke zetel te Kerkhofblommenlaan 4, B-8310 Assebroek, België. Cempro Invest BV is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0607.842.184 en draagt als BTW-identificatienummer BTW BE 0607.842.184.

Betrouwbaarheid van de getoonde informatie op de website.

Op deze site informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u informatief en indicatief aangeboden. Wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie ten allen tijde betrouwbaar, volledig en inhoudelijk correct is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander facet van uw onroerende goederen. Wij doen al het mogelijke om op de “Cempro Invest BV” website betrouwbare en regelmatig geactualiseerde vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. De website (of eigenaar) kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,…) inzake het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen.

Bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

Ons logo, evenals onze de bedrijfsnaam behoren tot ons eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder onze toestemming.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of deze website geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

Wij dragen niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op onze website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op deze website worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste ons in kennis te stellen, zodat wij het nodige zullen doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

Beschikbaarheid van de website.

Hoewel wij ons inzetten om de “Cempro Invest BV” website 24/7 beschikbaar te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaandelijke waarschuwing, de toegang tot de website te onderbreken om technische redenen of andere. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden.

Verwerking persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van de bezoeker van deze website zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Privacy policy te consulteren via onze website. Zie https://cempro.be/legal-hub/

Wet van toepassing en rechtspraak.

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze website is de Belgische Wet van toepassing en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.